دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/06/2017 争夺战 [zh] 争夺战 تلفظ 0 رأی
26/06/2017 坚船利炮 [zh] 坚船利炮 تلفظ 0 رأی
26/06/2017 倒地 [zh] 倒地 تلفظ 0 رأی
18/06/2012 收音机 [zh] 收音机 تلفظ 1 رأی
14/05/2012 和風 [zh] 和風 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 台詞 [zh] 台詞 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 台東 [zh] 台東 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 台幣 [zh] 台幣 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同齡 [zh] 同齡 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同类 [zh] 同类 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同音 [zh] 同音 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同辈 [zh] 同辈 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同路 [zh] 同路 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同谋 [zh] 同谋 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同義 [zh] 同義 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同樣 [zh] 同樣 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同期 [zh] 同期 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同時代 [zh] 同時代 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同時 [zh] 同時 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同房 [zh] 同房 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同性 [zh] 同性 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 同心 [zh] 同心 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 安靜 [zh] 安靜 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 愤世嫉俗 [zh] 愤世嫉俗 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2012 稳妥 [zh] 稳妥 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 小传 [zh] 小传 تلفظ 0 رأی
28/04/2012 一日 [yue] 一日 تلفظ 1 رأی
28/04/2012 一尺 [yue] 一尺 تلفظ 0 رأی
28/04/2012 一心 [zh] 一心 تلفظ 0 رأی
28/04/2012 一心 [yue] 一心 تلفظ 0 رأی