دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2011 zebuo [eo] zebuo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 antaŭbrako [eo] antaŭbrako تلفظ 0 رأی
23/01/2011 kokso [eo] kokso تلفظ 0 رأی
23/01/2011 brovo [eo] brovo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 emigrar [gl] emigrar تلفظ 0 رأی
23/01/2011 elástico [gl] elástico تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Valiño [gl] Valiño تلفظ 0 رأی
23/01/2011 a [gl] a تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Zanfoga [gl] Zanfoga تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Sinde [gl] Sinde تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Sisto [gl] Sisto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cerebro complexo [gl] cerebro complexo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 kubuto [eo] kubuto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 ripo [eo] ripo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 kranio [eo] kranio تلفظ 0 رأی
23/01/2011 korpo [eo] korpo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 feinoj [eo] feinoj تلفظ 0 رأی
23/01/2011 montras [eo] montras تلفظ 0 رأی
23/01/2011 landkartaro [eo] landkartaro تلفظ 0 رأی
23/01/2011 nenia [eo] nenia تلفظ 0 رأی
23/01/2011 voĉlegaĵoj [eo] voĉlegaĵoj تلفظ 0 رأی
23/01/2011 tenis [eo] tenis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 rigardis [eo] rigardis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 rekte [eo] rekte تلفظ -1 رأی
23/01/2011 antaŭen [eo] antaŭen تلفظ 0 رأی
23/01/2011 kuŝis [eo] kuŝis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 forprenita [eo] forprenita تلفظ 0 رأی
23/01/2011 ĉitiu [eo] ĉitiu تلفظ 0 رأی
23/01/2011 skatoleto [eo] skatoleto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 stansoldatoj [eo] stansoldatoj تلفظ 0 رأی