دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2011 Komunumo [eo] Komunumo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 veleidade [gl] veleidade تلفظ 0 رأی
23/01/2011 velenoso [gl] velenoso تلفظ 0 رأی
23/01/2011 tenrura [gl] tenrura تلفظ 0 رأی
23/01/2011 tenreiro [gl] tenreiro تلفظ 0 رأی
23/01/2011 temporeiro [gl] temporeiro تلفظ 0 رأی
23/01/2011 telegrafar [gl] telegrafar تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Tampa [gl] Tampa تلفظ 0 رأی
23/01/2011 tamizo [gl] tamizo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 tamboril [gl] tamboril تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Tabán [gl] Tabán تلفظ 0 رأی
23/01/2011 soneto [gl] soneto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 solombo [gl] solombo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 ervella [gl] ervella تلفظ 0 رأی
23/01/2011 medikamento [eo] medikamento تلفظ 0 رأی
23/01/2011 araneo [eo] araneo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2011 ermeno [eo] ermeno تلفظ 0 رأی
23/01/2011 tinuso [eo] tinuso تلفظ -1 رأی
23/01/2011 struto [eo] struto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 ŝafido [eo] ŝafido تلفظ 0 رأی
23/01/2011 búfalo [gl] búfalo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 bufalo [eo] bufalo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 strigo [eo] strigo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 aceno [gl] aceno تلفظ 0 رأی
23/01/2011 azeno [eo] azeno تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2011 kameleono [eo] kameleono تلفظ 0 رأی
23/01/2011 salikoketo [eo] salikoketo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 makropo [eo] makropo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 kastoro [eo] kastoro تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cerebro [eo] cerebro تلفظ 0 رأی