دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2011 Klaku [eo] Klaku تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Admirinda [eo] Admirinda تلفظ 0 رأی
23/01/2011 mortigito [eo] mortigito تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Spirita [eo] Spirita تلفظ 0 رأی
23/01/2011 nereelektebla [eo] nereelektebla تلفظ 0 رأی
23/01/2011 pasaĝero [eo] pasaĝero تلفظ 0 رأی
23/01/2011 prezidanto [eo] prezidanto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 batalejo [eo] batalejo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 paradokse [eo] paradokse تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Manuskripto [eo] Manuskripto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Enkonduko [eo] Enkonduko تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Tarrío [gl] Tarrío تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Tallón [gl] Tallón تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Soutiño [gl] Soutiño تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Soaxe [gl] Soaxe تلفظ 0 رأی
23/01/2011 u-los [gl] u-los تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Silván [gl] Silván تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Silvares [gl] Silvares تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Sisalde [gl] Sisalde تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Suevos [gl] Suevos تلفظ 0 رأی
23/01/2011 melodía [gl] melodía تلفظ 0 رأی
23/01/2011 melodio [eo] melodio تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Hieronimo [eo] Hieronimo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 klaso [eo] klaso تلفظ 0 رأی
23/01/2011 pagata [eo] pagata تلفظ 0 رأی
23/01/2011 mortinta [eo] mortinta تلفظ 0 رأی
23/01/2011 koleris [eo] koleris تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Agnoskante [eo] Agnoskante تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Dika [eo] Dika تلفظ 0 رأی
23/01/2011 pluvmantelo [eo] pluvmantelo تلفظ 0 رأی