دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/01/2011 Vilaseñor [gl] Vilaseñor تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilaverde [gl] Vilaverde تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pousada [gl] pousada تلفظ 0 رأی
23/01/2011 estómago [gl] estómago تلفظ 0 رأی
23/01/2011 filoloxía [gl] filoloxía تلفظ 0 رأی
23/01/2011 literatura [gl] literatura تلفظ 0 رأی
23/01/2011 quilo [gl] quilo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 metro [gl] metro تلفظ 0 رأی
23/01/2011 eido [gl] eido تلفظ 0 رأی
23/01/2011 eivisenco [gl] eivisenco تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Eivisa [gl] Eivisa تلفظ 0 رأی
23/01/2011 repouso [gl] repouso تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Patoloxía [gl] Patoloxía تلفظ 0 رأی
23/01/2011 patologio [eo] patologio تلفظ 0 رأی
23/01/2011 komputilprogramisto [eo] komputilprogramisto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 saĝe [eo] saĝe تلفظ 0 رأی
23/01/2011 elektita [eo] elektita تلفظ 0 رأی
23/01/2011 eksministrino [eo] eksministrino تلفظ 0 رأی
23/01/2011 elironta [eo] elironta تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Dosieroj [eo] Dosieroj تلفظ 0 رأی
23/01/2011 provversioj [eo] provversioj تلفظ 0 رأی
23/01/2011 kampanjo [eo] kampanjo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 enketkompanjoj [eo] enketkompanjoj تلفظ 0 رأی
23/01/2011 balotado [eo] balotado تلفظ 0 رأی
23/01/2011 instaliĝis [eo] instaliĝis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 enkonduki [eo] enkonduki تلفظ 0 رأی
23/01/2011 verŝajne [eo] verŝajne تلفظ 0 رأی
23/01/2011 elŝuti [eo] elŝuti تلفظ 0 رأی
23/01/2011 apoganto [eo] apoganto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 aperu [eo] aperu تلفظ 0 رأی