دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/01/2011 lizosomo [eo] lizosomo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lokusto [eo] lokusto تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lombardejo [eo] lombardejo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lizino [eo] lizino تلفظ 0 رأی
25/01/2011 longitudo [eo] longitudo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 loĝantaro [eo] loĝantaro تلفظ 0 رأی
25/01/2011 loĝantejo [eo] loĝantejo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lubrikado [eo] lubrikado تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lumrapideco [eo] lumrapideco تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lubrikaĵo [eo] lubrikaĵo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 luciferino [eo] luciferino تلفظ 0 رأی
25/01/2011 loĝanto [eo] loĝanto تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lunlumo [eo] lunlumo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lunĉo [eo] lunĉo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lupfantomino [eo] lupfantomino تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lupfantomo [eo] lupfantomo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lupino [eo] lupino تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lupo [eo] lupo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lusoldato [eo] lusoldato تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lutro [eo] lutro تلفظ 0 رأی
25/01/2011 magiisto [eo] magiisto تلفظ 0 رأی
25/01/2011 magnetismo [eo] magnetismo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 mahagono [eo] mahagono تلفظ 0 رأی
25/01/2011 maksimumo [eo] maksimumo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 malamo [eo] malamo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 malantaŭo [eo] malantaŭo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 malbelo [eo] malbelo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 malbeno [eo] malbeno تلفظ 0 رأی
25/01/2011 maldika [eo] maldika تلفظ 0 رأی
25/01/2011 repolo [gl] repolo تلفظ 0 رأی