دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/12/2010 sedes [gl] sedes تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Tramborríos [gl] Tramborríos تلفظ 0 رأی
07/12/2010 floco [gl] floco تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Balocos [gl] Balocos تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Valonga [gl] Valonga تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Silvalonga [gl] Silvalonga تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Viladonelle [gl] Viladonelle تلفظ 0 رأی
07/12/2010 anca [gl] anca تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Valdoviño [gl] Valdoviño تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Neda [gl] Neda تلفظ 0 رأی
07/12/2010 San Sadurniño [gl] San Sadurniño تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Moeche [gl] Moeche تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2010 Piagolongo [gl] Piagolongo تلفظ 0 رأی
07/12/2010 espantallo [gl] espantallo تلفظ 0 رأی
07/12/2010 pallaso [gl] pallaso تلفظ 0 رأی
07/12/2010 palla [gl] palla تلفظ 0 رأی
07/12/2010 avelaíña [gl] avelaíña تلفظ 0 رأی
07/12/2010 choromicar [gl] choromicar تلفظ 0 رأی
07/12/2010 perrencha [gl] perrencha تلفظ 0 رأی
07/12/2010 padal secundario [gl] padal secundario تلفظ 0 رأی
07/12/2010 diferenza [gl] diferenza تلفظ 0 رأی
07/12/2010 arroutada [gl] arroutada تلفظ 0 رأی
07/12/2010 arrotar [gl] arrotar تلفظ 0 رأی
07/12/2010 peitear [gl] peitear تلفظ 0 رأی
07/12/2010 deda [gl] deda تلفظ 0 رأی
07/12/2010 cona [gl] cona تلفظ 0 رأی
07/12/2010 tenreira [gl] tenreira تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2010 abur [gl] abur تلفظ 0 رأی
07/12/2010 cortello [gl] cortello تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Torneiros [gl] Torneiros تلفظ 0 رأی