دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2011 malnova [eo] malnova تلفظ 0 رأی
23/01/2011 stankulero [eo] stankulero تلفظ 0 رأی
23/01/2011 pafilon [eo] pafilon تلفظ 0 رأی
23/01/2011 devenis [eo] devenis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 ricevis [eo] ricevis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 kriis [eo] kriis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 donace [eo] donace تلفظ 0 رأی
23/01/2011 manojn [eo] manojn تلفظ 0 رأی
23/01/2011 soldatojn [eo] soldatojn تلفظ 0 رأی
23/01/2011 starigis [eo] starigis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 naskiĝotago [eo] naskiĝotago تلفظ 0 رأی
23/01/2011 kunfrapis [eo] kunfrapis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 knabeto [eo] knabeto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 soldatoj [eo] soldatoj تلفظ 0 رأی
23/01/2011 diferencis [eo] diferencis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 solan [eo] solan تلفظ 0 رأی
23/01/2011 fandita [eo] fandita تلفظ 0 رأی
23/01/2011 laste [eo] laste تلفظ 0 رأی
23/01/2011 piedon [eo] piedon تلفظ 0 رأی
23/01/2011 stano [eo] stano تلفظ 0 رأی
23/01/2011 firme [gl] firme تلفظ 0 رأی
23/01/2011 firme [eo] firme تلفظ 0 رأی
23/01/2011 aspektis [eo] aspektis تلفظ 0 رأی
23/01/2011 staris [eo] staris تلفظ 0 رأی
23/01/2011 egale [eo] egale تلفظ 0 رأی
23/01/2011 konstruaĵo [eo] konstruaĵo تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
23/01/2011 emitir [gl] emitir تلفظ 0 رأی
23/01/2011 eólico [gl] eólico تلفظ 0 رأی
23/01/2011 aturar [gl] aturar تلفظ 0 رأی
23/01/2011 apoteose [gl] apoteose تلفظ 0 رأی