دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/04/2011 Prados [gl] Prados تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Pacio [gl] Pacio تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Nogueira de Abaixo [gl] Nogueira de Abaixo تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Mourente [gl] Mourente تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Piñeira [gl] Piñeira تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Tourón [gl] Tourón تلفظ 0 رأی
25/01/2011 fajromuro [eo] fajromuro تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lernantino [eo] lernantino تلفظ 0 رأی
25/01/2011 leterbloko [eo] leterbloko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2011 levstango [eo] levstango تلفظ 0 رأی
25/01/2011 libelo [eo] libelo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 leptono [eo] leptono تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lerteco [eo] lerteco تلفظ 0 رأی
25/01/2011 letero [eo] letero تلفظ 0 رأی
25/01/2011 liberigo [eo] liberigo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 liberulo [eo] liberulo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lignokarbo [eo] lignokarbo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 likvidebleco [eo] likvidebleco تلفظ 0 رأی
25/01/2011 limako [eo] limako تلفظ 0 رأی
25/01/2011 limeso [eo] limeso تلفظ 0 رأی
25/01/2011 likvoro [eo] likvoro تلفظ 0 رأی
25/01/2011 libertempo [eo] libertempo تلفظ 0 رأی
25/01/2011 limito [eo] limito تلفظ 0 رأی
25/01/2011 limonado [eo] limonado تلفظ 0 رأی
25/01/2011 lingvoscienco [eo] lingvoscienco تلفظ 0 رأی
25/01/2011 linio [eo] linio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2011 lingvaro [eo] lingvaro تلفظ 0 رأی
25/01/2011 litanio [eo] litanio تلفظ 0 رأی
25/01/2011 litero [eo] litero تلفظ 0 رأی
25/01/2011 litografio [eo] litografio تلفظ 0 رأی