دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
25/01/2011 repolo [gl] repolo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pirixel [gl] pirixel تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pexego [gl] pexego تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pésimo [gl] pésimo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 tirarrollas [gl] tirarrollas تلفظ 0 رأی
24/01/2011 saboroso [gl] saboroso تلفظ 0 رأی
24/01/2011 sacho [gl] sacho تلفظ 0 رأی
24/01/2011 sabichón [gl] sabichón تلفظ 0 رأی
24/01/2011 présa [gl] présa تلفظ 0 رأی
24/01/2011 presa [gl] presa تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pelve [gl] pelve تلفظ 0 رأی
24/01/2011 comungar [gl] comungar تلفظ 0 رأی
24/01/2011 acelga [gl] acelga تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Abade [gl] Abade تلفظ 0 رأی
24/01/2011 canón [gl] canón تلفظ 0 رأی
24/01/2011 cor [gl] cor تلفظ 0 رأی
24/01/2011 fuxidío [gl] fuxidío تلفظ 0 رأی
24/01/2011 esgazar [gl] esgazar تلفظ 0 رأی
24/01/2011 calzón [gl] calzón تلفظ 0 رأی
24/01/2011 xersei [gl] xersei تلفظ 0 رأی
23/01/2011 literatura [gl] literatura تلفظ 0 رأی
23/01/2011 eido [gl] eido تلفظ 0 رأی
23/01/2011 eivisenco [gl] eivisenco تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Eivisa [gl] Eivisa تلفظ 0 رأی
23/01/2011 metro [gl] metro تلفظ 0 رأی
23/01/2011 quilo [gl] quilo تلفظ 0 رأی
23/01/2011 repouso [gl] repouso تلفظ 0 رأی
23/01/2011 melodía [gl] melodía تلفظ 0 رأی
23/01/2011 veleidade [gl] veleidade تلفظ 0 رأی
23/01/2011 velenoso [gl] velenoso تلفظ 0 رأی