دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/06/2009 pubes [en] pubes تلفظ 0 رأی
07/06/2009 hydrophilic [en] hydrophilic تلفظ 0 رأی
07/06/2009 Shart [en] Shart تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 squick [en] squick تلفظ 0 رأی
07/06/2009 necrophilia [en] necrophilia تلفظ -1 رأی
07/06/2009 sarcophagus [en] sarcophagus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 shiv [en] shiv تلفظ 0 رأی
07/06/2009 candelabra [en] candelabra تلفظ 0 رأی
07/06/2009 Robert A. Heinlein [en] Robert A. Heinlein تلفظ -1 رأی
07/06/2009 aubergine [en] aubergine تلفظ -1 رأی
07/06/2009 ovation [en] ovation تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 Faustian [en] Faustian تلفظ 0 رأی
07/06/2009 overrun [en] overrun تلفظ 0 رأی
07/06/2009 crawdad [en] crawdad تلفظ 0 رأی
07/06/2009 Turks and Caicos Islands [en] Turks and Caicos Islands تلفظ 0 رأی
07/06/2009 synesthetic [en] synesthetic تلفظ 0 رأی
07/06/2009 agoraphobic [en] agoraphobic تلفظ 0 رأی
07/06/2009 synesthete [en] synesthete تلفظ 0 رأی
07/06/2009 electrostatic [en] electrostatic تلفظ 0 رأی
07/06/2009 iridium [en] iridium تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 synesthesia [en] synesthesia تلفظ 0 رأی
07/06/2009 enigmatic [en] enigmatic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 exhaustion [en] exhaustion تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 adhesion [en] adhesion تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 uncanny [en] uncanny تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 ovulate [en] ovulate تلفظ 0 رأی
07/06/2009 disenfranchise [en] disenfranchise تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 Bossier City [en] Bossier City تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 domestication [en] domestication تلفظ 0 رأی
07/06/2009 vestibular [en] vestibular تلفظ 0 رأی