دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/04/2010 共產國際 [zh] 共產國際 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 共產主義 [zh] 共產主義 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 兵员 [zh] 兵员 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 兵变 [zh] 兵变 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 兵力 [zh] 兵力 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 兵书 [zh] 兵书 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 回头 [zh] 回头 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 回复 [zh] 回复 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 回声 [zh] 回声 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 參考書 [zh] 參考書 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 個體戶 [zh] 個體戶 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 大气压力 [zh] 大气压力 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 学以致用 [zh] 学以致用 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 学习 [zh] 学习 تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 学业 [zh] 学业 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 [zh] 学 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 咸陽 [zh] 咸陽 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 咸阳市 [zh] 咸阳市 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 主管 [zh] 主管 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 主科 [zh] 主科 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 回击 [zh] 回击 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 回信 [zh] 回信 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 人造 [zh] 人造 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 人选 [zh] 人选 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 人身 [zh] 人身 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 人质 [zh] 人质 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 執掌 [zh] 執掌 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 執意 [zh] 執意 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 執勤 [zh] 執勤 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 執事 [zh] 執事 تلفظ 0 رأی