دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/08/2012 Doppelbass [de] Doppelbass تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Beckedahl [de] Beckedahl تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Vollprogramm [de] Vollprogramm تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Doppelzither [de] Doppelzither تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Fanfarentrompete [de] Fanfarentrompete تلفظ -1 رأی
22/08/2012 hupfen [de] hupfen تلفظ 0 رأی
22/08/2012 wohlklingend [de] wohlklingend تلفظ 0 رأی
22/08/2012 mischärisch [de] mischärisch تلفظ 0 رأی
22/08/2012 beschuhen [de] beschuhen تلفظ 0 رأی
22/08/2012 erheitern [de] erheitern تلفظ 0 رأی
22/08/2012 ergrünen [de] ergrünen تلفظ 0 رأی
22/08/2012 vorbeilassen [de] vorbeilassen تلفظ 0 رأی
22/08/2012 herauswickeln [de] herauswickeln تلفظ 0 رأی
22/08/2012 gefangennehmen [de] gefangennehmen تلفظ 0 رأی
22/08/2012 gagausisch [de] gagausisch تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Özbekisch [de] Özbekisch تلفظ 0 رأی
22/08/2012 ugrisch [de] ugrisch تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Silbifizierung [de] Silbifizierung تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Norbert Barthle [de] Norbert Barthle تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Larres [de] Larres تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Chladenius [de] Chladenius تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Otto Scholderer [de] Otto Scholderer تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Heinz Knobloch [de] Heinz Knobloch تلفظ 0 رأی
21/08/2012 geschändet [de] geschändet تلفظ 0 رأی
21/08/2012 okulieren [de] okulieren تلفظ 0 رأی
21/08/2012 rauchähnlich [de] rauchähnlich تلفظ 0 رأی
21/08/2012 wasserlos [de] wasserlos تلفظ 0 رأی
21/08/2012 verspäten [de] verspäten تلفظ 0 رأی
21/08/2012 ungeschmückt [de] ungeschmückt تلفظ 0 رأی
21/08/2012 überempfindlich [de] überempfindlich تلفظ 0 رأی