دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2012 dämmernd [de] dämmernd تلفظ 0 رأی
24/08/2012 erheiternd [de] erheiternd تلفظ 0 رأی
24/08/2012 auffassungsfähig [de] auffassungsfähig تلفظ 0 رأی
24/08/2012 schildernd [de] schildernd تلفظ 0 رأی
24/08/2012 Hallstatt [de] Hallstatt تلفظ 0 رأی
24/08/2012 Bequemlichkeit [de] Bequemlichkeit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/08/2012 Entzollung [de] Entzollung تلفظ 0 رأی
24/08/2012 Wintzingerode [de] Wintzingerode تلفظ 0 رأی
24/08/2012 Vorkommnis [de] Vorkommnis تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
24/08/2012 Peinigung [de] Peinigung تلفظ 0 رأی
24/08/2012 Alfred Rethel [de] Alfred Rethel تلفظ 0 رأی
24/08/2012 roulade [de] roulade تلفظ 0 رأی
24/08/2012 Schultyp [de] Schultyp تلفظ 0 رأی
24/08/2012 höherqualifiziert [de] höherqualifiziert تلفظ 0 رأی
24/08/2012 Fachschule [de] Fachschule تلفظ 0 رأی
24/08/2012 Flammende Herzen [de] Flammende Herzen تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Piccolotrompete [de] Piccolotrompete تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Abschiedsbrief [de] Abschiedsbrief تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Kuhles [de] Kuhles تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Turneauer [de] Turneauer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/08/2012 Lineol [de] Lineol تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Mitmachwirrwarr [de] Mitmachwirrwarr تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Büchel [de] Büchel تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Doppelkonustrommel [de] Doppelkonustrommel تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Brettzither [de] Brettzither تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Bettlerleier [de] Bettlerleier تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Dornheim [de] Dornheim تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Dolzflöte [de] Dolzflöte تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Donnertrommel [de] Donnertrommel تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Doppelbass [de] Doppelbass تلفظ 0 رأی