دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/08/2012 Nasenbär [de] Nasenbär تلفظ 0 رأی
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] Gotthard Heinrici تلفظ 0 رأی
27/08/2012 wüstenähnlich [de] wüstenähnlich تلفظ 0 رأی
27/08/2012 Leo Fall [de] Leo Fall تلفظ 0 رأی
27/08/2012 Carl Reissig [de] Carl Reissig تلفظ 0 رأی
27/08/2012 genera [de] genera تلفظ 0 رأی
27/08/2012 Allerding [de] Allerding تلفظ 0 رأی
26/08/2012 erlag [de] erlag تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Adhatoda [de] Adhatoda تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Makulan [de] Makulan تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Agametangium [de] Agametangium تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Agamomonözie [de] Agamomonözie تلفظ 0 رأی
26/08/2012 wenigst [de] wenigst تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Agamogenese [de] Agamogenese تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Aeroponik [de] Aeroponik تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Agameon [de] Agameon تلفظ 0 رأی
26/08/2012 spatium [de] spatium تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Kuckhermann [de] Kuckhermann تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Lepenies [de] Lepenies تلفظ 0 رأی
25/08/2012 Wilajet [de] Wilajet تلفظ 0 رأی
25/08/2012 Tschapan [de] Tschapan تلفظ 0 رأی
25/08/2012 Peter Bürger [de] Peter Bürger تلفظ 0 رأی
25/08/2012 Simurg [de] Simurg تلفظ 0 رأی
25/08/2012 vasica [de] vasica تلفظ 0 رأی
24/08/2012 niedertreten [de] niedertreten تلفظ 0 رأی
24/08/2012 weißwangig [de] weißwangig تلفظ 0 رأی
24/08/2012 kränkeln [de] kränkeln تلفظ 0 رأی
24/08/2012 auffordern [de] auffordern تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/08/2012 herausgebracht [de] herausgebracht تلفظ 0 رأی
24/08/2012 eingehüllt [de] eingehüllt تلفظ 0 رأی