دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/08/2012 herausschütteln [de] herausschütteln تلفظ 0 رأی
20/08/2012 holzteerhaltig [de] holzteerhaltig تلفظ 0 رأی
19/08/2012 durchhecheln [de] durchhecheln تلفظ 0 رأی
19/08/2012 klebenbleiben [de] klebenbleiben تلفظ 0 رأی
19/08/2012 instandsetzen [de] instandsetzen تلفظ 0 رأی
19/08/2012 wiedergekäut [de] wiedergekäut تلفظ 0 رأی
19/08/2012 gegabelt [de] gegabelt تلفظ 0 رأی
19/08/2012 verspätend [de] verspätend تلفظ 0 رأی
19/08/2012 herausreden [de] herausreden تلفظ 0 رأی
19/08/2012 knirschend [de] knirschend تلفظ 0 رأی
19/08/2012 hinweisend [de] hinweisend تلفظ 0 رأی
19/08/2012 umzäunen [de] umzäunen تلفظ 0 رأی
19/08/2012 apfelreich [de] apfelreich تلفظ 0 رأی
19/08/2012 schimmlig [de] schimmlig تلفظ 0 رأی
19/08/2012 durchlöchern [de] durchlöchern تلفظ 0 رأی
19/08/2012 stundenweise [de] stundenweise تلفظ 0 رأی
19/08/2012 vergipsen [de] vergipsen تلفظ 0 رأی
19/08/2012 wegblasen [de] wegblasen تلفظ 0 رأی
19/08/2012 untadelig [de] untadelig تلفظ 0 رأی
19/08/2012 verzeihbar [de] verzeihbar تلفظ 0 رأی
19/08/2012 bewachsen [de] bewachsen تلفظ 0 رأی
19/08/2012 heuchelnd [de] heuchelnd تلفظ 0 رأی
19/08/2012 abstützen [de] abstützen تلفظ 0 رأی
19/08/2012 vernickeln [de] vernickeln تلفظ 0 رأی
19/08/2012 herabsetzend [de] herabsetzend تلفظ 0 رأی
19/08/2012 zusammengebunden [de] zusammengebunden تلفظ 0 رأی
19/08/2012 hervorströmen [de] hervorströmen تلفظ 0 رأی
19/08/2012 schmutzend [de] schmutzend تلفظ 0 رأی
19/08/2012 gewunden [de] gewunden تلفظ 0 رأی
19/08/2012 gewogen [de] gewogen تلفظ 0 رأی