دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2012 Weltraumbahnhof [de] Weltraumbahnhof تلفظ 0 رأی
28/09/2012 trobador [de] trobador تلفظ 0 رأی
28/09/2012 Wolf Lieser [de] Wolf Lieser تلفظ 0 رأی
28/09/2012 Tilman Baumgärtel [de] Tilman Baumgärtel تلفظ 0 رأی
28/09/2012 geplaudert [de] geplaudert تلفظ 0 رأی
28/09/2012 Thaya [de] Thaya تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Gennat [de] Gennat تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Lombard Odier & Cie [de] Lombard Odier & Cie تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Trinkaus & Burkhardt [de] Trinkaus & Burkhardt تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Berenberg Bank [de] Berenberg Bank تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Anthroposophist [de] Anthroposophist تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Ludwigsruhe [de] Ludwigsruhe تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Clayallee [de] Clayallee تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Landesbank Baden-Württemberg [de] Landesbank Baden-Württemberg تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Jungmannschaft [de] Jungmannschaft تلفظ 0 رأی
26/09/2012 verdörren [de] verdörren تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Glühung [de] Glühung تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Nagelkauen [de] Nagelkauen تلفظ 0 رأی
26/09/2012 periungual [de] periungual تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Mandibel [de] Mandibel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/09/2012 Diskalregion [de] Diskalregion تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Steinsplitter [de] Steinsplitter تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Holzsplitter [de] Holzsplitter تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Nirvana [de] Nirvana تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Graphemstatus [de] Graphemstatus تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Spalet [de] Spalet تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Frankfurter Schule [de] Frankfurter Schule تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Umlautgraphem [de] Umlautgraphem تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Graphemmuster [de] Graphemmuster تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Sonorantgraphem [de] Sonorantgraphem تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ