دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/06/2008 Agostino Carracci [it] Agostino Carracci تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Annibale Carracci [it] Annibale Carracci تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Ghirlandaio [it] Ghirlandaio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/06/2008 Giorgione [it] Giorgione تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Lorenzo Lotto [it] Lorenzo Lotto تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Cimabue [it] Cimabue تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 Cosenza [it] Cosenza تلفظ 0 رأی
26/06/2008 Latina [it] Latina تلفظ 0 رأی
26/06/2008 Prato [it] Prato تلفظ 1 رأی
26/06/2008 calabrese [it] calabrese تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 aeroplano [it] aeroplano تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 Nefertiti [it] Nefertiti تلفظ 0 رأی
26/06/2008 Trussardi [it] Trussardi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Sirmione [it] Sirmione تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Ottavio Rinuccini [it] Ottavio Rinuccini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Pienza [it] Pienza تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Daniela Bianchi [it] Daniela Bianchi تلفظ 0 رأی
20/06/2008 sforza [it] sforza تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Carlo Collodi [it] Carlo Collodi تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Piazza Affari [it] Piazza Affari تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Miuccia Prada [it] Miuccia Prada تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Mercedes [it] Mercedes تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Diesel [it] Diesel تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Fendi [it] Fendi تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/06/2008 Vecchio Continente [it] Vecchio Continente تلفظ 0 رأی
10/06/2008 Parigi [it] Parigi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2008 Francoforte [it] Francoforte تلفظ 0 رأی
10/06/2008 Londra [it] Londra تلفظ 0 رأی
26/05/2008 Cristoforo Colombo [it] Cristoforo Colombo تلفظ 0 رأی
26/05/2008 Rudolph Valentino [it] Rudolph Valentino تلفظ 0 رأی