دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/12/2008 radio [it] radio تلفظ 1 رأی
19/12/2008 internazionale [it] internazionale تلفظ 0 رأی
19/12/2008 nostalgia [it] nostalgia تلفظ 1 رأی
16/12/2008 sostenibile [it] sostenibile تلفظ 0 رأی
16/12/2008 mezzo [it] mezzo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 Cercare [it] Cercare تلفظ 0 رأی
16/12/2008 pullman [it] pullman تلفظ 0 رأی
16/12/2008 Nettuno [it] Nettuno تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 Ostia [it] Ostia تلفظ 0 رأی
16/12/2008 Scandicci [it] Scandicci تلفظ 0 رأی
16/12/2008 Carlo Carrà [it] Carlo Carrà تلفظ 0 رأی
16/12/2008 Antonello da Messina [it] Antonello da Messina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 quotidiano [it] quotidiano تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 presumibilmente [it] presumibilmente تلفظ 0 رأی
16/12/2008 posta [it] posta تلفظ 1 رأی
16/12/2008 zii [it] zii تلفظ 0 رأی
16/12/2008 registrazione [it] registrazione تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 terribile [it] terribile تلفظ 0 رأی
16/12/2008 Cesena [it] Cesena تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 superfluo [it] superfluo تلفظ 0 رأی
16/12/2008 Bellagio [it] Bellagio تلفظ 0 رأی
16/12/2008 romboidale [it] romboidale تلفظ 0 رأی
16/12/2008 francobollo [it] francobollo تلفظ 0 رأی
16/12/2008 messaggio [it] messaggio تلفظ 0 رأی
16/12/2008 sregolatezza [it] sregolatezza تلفظ 0 رأی
16/12/2008 etimologia [it] etimologia تلفظ 0 رأی
13/12/2008 resistenza [it] resistenza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2008 ridicolo [it] ridicolo تلفظ 0 رأی
13/12/2008 giorni [it] giorni تلفظ 0 رأی
13/12/2008 attaccapanni [it] attaccapanni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ