دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
01/02/2012 布雷 [zh] 布雷 تلفظ 0 رأی
20/01/2012 布拉吉 [zh] 布拉吉 تلفظ توسط liu7271
30/12/2011 布控 [zh] 布控 تلفظ 0 رأی
30/12/2011 布局 [zh] 布局 تلفظ 0 رأی
30/12/2011 布景 [zh] 布景 تلفظ 0 رأی
30/12/2011 布谷 [zh] 布谷 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/12/2011 布告 [zh] 布告 تلفظ 0 رأی
22/12/2011 布防 [zh] 布防 تلفظ 0 رأی
22/12/2011 布尔什维克 [zh] 布尔什维克 تلفظ 0 رأی
22/12/2011 布点 [zh] 布点 تلفظ 0 رأی
22/12/2011 布道 [zh] 布道 تلفظ 0 رأی
22/12/2011 布菜 [zh] 布菜 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 布帛 [zh] 布帛 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2011 不作为 [zh] 不作为 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 不足为奇 [zh] 不足为奇 تلفظ توسط SeaHongChan
21/12/2011 不足挂齿 [zh] 不足挂齿 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 不足道 [zh] 不足道 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不周 [zh] 不周 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不置 [zh] 不置 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不致 [zh] 不致 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不治 [zh] 不治 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不知所终 [zh] 不知所终 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不知进退 [zh] 不知进退 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不支 [zh] 不支 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不争 [zh] 不争 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不振 [zh] 不振 تلفظ 0 رأی
07/06/2011 不以为意 [zh] 不以为意 تلفظ 0 رأی
06/06/2011 不扬 [zh] 不扬 تلفظ 0 رأی
06/06/2011 不恤 [zh] 不恤 تلفظ 0 رأی
05/06/2011 不孝 [zh] 不孝 تلفظ 0 رأی