دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 梅赛德斯 奔驰 [zh] 梅赛德斯 奔驰 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/10/2012 生日快樂 [zh] 生日快樂 تلفظ 3 رأی
26/10/2012 恭喜 [zh] 恭喜 تلفظ 0 رأی
24/06/2012 享受 [zh] 享受 تلفظ 1 رأی
24/06/2012 剧院 [zh] 剧院 تلفظ -1 رأی
24/06/2012 作品 [zh] 作品 تلفظ -1 رأی
24/06/2012 修整 [zh] 修整 تلفظ -1 رأی
24/06/2012 互相 [zh] 互相 تلفظ -1 رأی
24/06/2012 侮辱 [zh] 侮辱 تلفظ -1 رأی
24/06/2012 原来 [zh] 原来 تلفظ -1 رأی
22/05/2012 簿册 [zh] 簿册 تلفظ -1 رأی
27/04/2012 天安门 [zh] 天安门 تلفظ -1 رأی
27/04/2012 北京科技大學 [zh] 北京科技大學 تلفظ -3 رأی
27/04/2012 簿 [zh] 簿 تلفظ 0 رأی
27/04/2012 埠头 [zh] 埠头 تلفظ 0 رأی
27/04/2012 部下 [zh] 部下 تلفظ 0 رأی
27/04/2012 部位 [zh] 部位 تلفظ 0 رأی
27/04/2012 部委 [zh] 部委 تلفظ -1 رأی
27/04/2012 部属 [zh] 部属 تلفظ -1 رأی
27/04/2012 部首 [zh] 部首 تلفظ -1 رأی
27/04/2012 部门 [zh] 部门 تلفظ 0 رأی
27/04/2012 部落 [zh] 部落 تلفظ 0 رأی
27/04/2012 部件 [zh] 部件 تلفظ 0 رأی
27/04/2012 部分 [zh] 部分 تلفظ -1 رأی
04/03/2012 步行 [zh] 步行 تلفظ 0 رأی
28/02/2012 部队 [zh] 部队 تلفظ 0 رأی
28/02/2012 [zh] 部 تلفظ 0 رأی
28/02/2012 步子 [zh] 步子 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/02/2012 步骤 [zh] 步骤 تلفظ 0 رأی
28/02/2012 步行街 [zh] 步行街 تلفظ 0 رأی