دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2019 Hüsnügül [tr] Hüsnügül تلفظ 0 رأی
24/04/2019 Günnur [tr] Günnur تلفظ 0 رأی
24/04/2019 Okgüçlü [tr] Okgüçlü تلفظ 0 رأی
24/04/2019 Okbudun [tr] Okbudun تلفظ 0 رأی
24/04/2019 Oğuztüzün [tr] Oğuztüzün تلفظ 0 رأی
24/04/2019 Nuröz [tr] Nuröz تلفظ 0 رأی
24/04/2019 Müldür [tr] Müldür تلفظ 0 رأی
24/04/2019 demir [tr] demir تلفظ 0 رأی
30/09/2018 Sögen [tr] Sögen تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Toprak Razgatlıoğlu [tr] Toprak Razgatlıoğlu تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Başak Eraydın [tr] Başak Eraydın تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Furkan Korkmaz [tr] Furkan Korkmaz تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Cedi Osman [tr] Cedi Osman تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Deniz Selin Ünlüdağ [tr] Deniz Selin Ünlüdağ تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Cengiz Ünder [tr] Cengiz Ünder تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Ipek Soylu [tr] Ipek Soylu تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Enes Ünal [tr] Enes Ünal تلفظ 0 رأی
12/05/2018 Arto Tunçboyacıyan [tr] Arto Tunçboyacıyan تلفظ 0 رأی
01/03/2018 ömer ayçiçek [tr] ömer ayçiçek تلفظ 0 رأی
01/03/2018 hamza dursun [tr] hamza dursun تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Nilperi [tr] Nilperi تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Atiksoy [tr] Atiksoy تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Şahin Kaya [tr] Şahin Kaya تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Atagül [tr] Atagül تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Tekindor [tr] Tekindor تلفظ 0 رأی
29/12/2017 Bülent Somay [tr] Bülent Somay تلفظ 1 رأی
29/12/2017 Nejat Taştan [tr] Nejat Taştan تلفظ 0 رأی
21/12/2017 Mehmet Ümit Necef [tr] Mehmet Ümit Necef تلفظ 0 رأی
15/11/2017 Yusuf Yazıcı [tr] Yusuf Yazıcı تلفظ 0 رأی
15/11/2017 Erol Alkan [tr] Erol Alkan تلفظ 0 رأی