کاربر:

wikaros

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های wikaros شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/06/2019 panhypopituitarism [en] panhypopituitarism تلفظ 0 رأی
28/06/2019 dysregulate [en] dysregulate تلفظ 0 رأی
28/06/2019 polymicrogyria [en] polymicrogyria تلفظ 0 رأی
28/06/2019 suppletivity [en] suppletivity تلفظ 0 رأی
28/06/2019 polyglandular [en] polyglandular تلفظ 0 رأی
28/06/2019 anovulation [en] anovulation تلفظ 0 رأی
28/06/2019 immunopurification [en] immunopurification تلفظ 0 رأی
28/06/2019 Comedocarcinoma [en] Comedocarcinoma تلفظ 0 رأی
28/06/2019 spektanto [eo] spektanto تلفظ 0 رأی
28/06/2019 Níðhǫggr [non] Níðhǫggr تلفظ 0 رأی
28/06/2019 gjǫf [non] gjǫf تلفظ 0 رأی
28/06/2019 ok [non] ok تلفظ 0 رأی
28/06/2019 fjǫðr [non] fjǫðr تلفظ 0 رأی
28/06/2019 fiskr [non] fiskr تلفظ 0 رأی
28/06/2019 vit [non] vit تلفظ 0 رأی
28/06/2019 reip [non] reip تلفظ 0 رأی
28/06/2019 skógr [non] skógr تلفظ 0 رأی
28/06/2019 mínu [non] mínu تلفظ 0 رأی
28/06/2019 dust [non] dust تلفظ 0 رأی
28/06/2019 sæl [non] sæl تلفظ 0 رأی
28/06/2019 þat [non] þat تلفظ 0 رأی
28/06/2019 yðr [non] yðr تلفظ 0 رأی
28/06/2019 Dagr [non] Dagr تلفظ 0 رأی
28/06/2019 eitt [non] eitt تلفظ 0 رأی
28/06/2019 upp [non] upp تلفظ 0 رأی
28/06/2019 at [non] at تلفظ 0 رأی
28/06/2019 þik [non] þik تلفظ 0 رأی
28/06/2019 hvat [non] hvat تلفظ 0 رأی
28/06/2019 ór [non] ór تلفظ 0 رأی
26/06/2019 esun len [x-tp] esun len تلفظ 0 رأی