دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2012 桃花 [hak] 桃花 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 调光器 [zh] 调光器 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 莲花山 [hak] 莲花山 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 中国 [hak] 中国 تلفظ 2 رأی
30/08/2012 大学 [yue] 大学 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 大学 [hak] 大学 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 井岡山 [hak] 井岡山 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 上海 [hak] 上海 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 北京 [hak] 北京 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 想不开 [hak] 想不开 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 想不开 [zh] 想不开 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 想不通 [zh] 想不通 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 东莞 [zh] 东莞 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 东莞 [yue] 东莞 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 朱 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 翁源中学 [yue] 翁源中学 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 翁源中学 [hak] 翁源中学 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 翁源 [hak] 翁源 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 翁源 [yue] 翁源 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 深圳 [hak] 深圳 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 佛山 [hak] 佛山 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 韶关 [yue] 韶关 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 澳门 [yue] 澳门 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 爱情 [yue] 爱情 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 废话 [yue] 废话 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 结识 [yue] 结识 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 强烈 [yue] 强烈 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 长途 [yue] 长途 تلفظ 0 رأی