دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2012 长城 [hak] 长城 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 新丰 [zh] 新丰 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 新丰 [hak] 新丰 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 新丰 [yue] 新丰 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 十万 [yue] 十万 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 十万 [hak] 十万 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 万 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 千 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 百 تلفظ 1 رأی
30/08/2012 [hak] 十 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 个 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 奔驰 [hak] 奔驰 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 华为 [hak] 华为 تلفظ 1 رأی
30/08/2012 联想 [hak] 联想 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 甲骨文 [hak] 甲骨文 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 苹果 [hak] 苹果 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 微软 [hak] 微软 تلفظ -1 رأی
30/08/2012 惠普 [hak] 惠普 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 蒙 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 保 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 伏 تلفظ 1 رأی
30/08/2012 [hak] 台 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 巫 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [hak] 宗 تلفظ 1 رأی
30/08/2012 三华李 [hak] 三华李 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 鹤山 [hak] 鹤山 تلفظ 1 رأی
30/08/2012 鹤山 [yue] 鹤山 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 江门 [hak] 江门 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 江门 [zh] 江门 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 江门 [yue] 江门 تلفظ 0 رأی