دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2012 选举权 [yue] 选举权 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 选举权 [hak] 选举权 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 选举权 [zh] 选举权 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 选举 [yue] 选举 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 科学 [hak] 科学 تلفظ 1 رأی
30/08/2012 民主 [hak] 民主 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 选票 [hak] 选票 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 选票 [yue] 选票 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 选票 [zh] 选票 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 贪官 [hak] 贪官 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 贪官 [yue] 贪官 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 贪官 [zh] 贪官 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 医院 [yue] 医院 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 医院 [hak] 医院 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 学校 [hak] 学校 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 学校 [yue] 学校 تلفظ -1 رأی
30/08/2012 [yue] 将 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [yue] 揭 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [yue] 寻 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [yue] 卓 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [yue] 强 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 伦敦 [yue] 伦敦 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 周星驰 [yue] 周星驰 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 周华健 [yue] 周华健 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 周华健 [zh] 周华健 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 谭咏麟 [zh] 谭咏麟 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 谭咏麟 [hak] 谭咏麟 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 奥巴马 [yue] 奥巴马 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 历史 [yue] 历史 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 长城 [yue] 长城 تلفظ 0 رأی