دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2012 朋友 [hak] 朋友 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 围城 [hak] 围城 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 三国演义 [hak] 三国演义 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 红楼梦 [hak] 红楼梦 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 刘德华 [hak] 刘德华 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 系 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 读书 [hak] 读书 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 爱好 [hak] 爱好 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 发神经 [hak] 发神经 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 老师 [hak] 老师 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 学生哥 [hak] 学生哥 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 同学 [hak] 同学 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 老友 [hak] 老友 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 文明 [hak] 文明 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 客家人 [hak] 客家人 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 肮脏 [hak] 肮脏 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 什么 [hak] 什么 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 睡觉 [hak] 睡觉 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 香蕉 [hak] 香蕉 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 水 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 土廣東話 [hak] 土廣東話 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 中文 [hak] 中文 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 百万 [hak] 百万 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 丰田 [hak] 丰田 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 皇帝 [hak] 皇帝 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 洗面 [hak] 洗面 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 刷牙 [hak] 刷牙 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 刷牙 [zh] 刷牙 تلفظ 1 رأی
31/08/2012 冲凉 [hak] 冲凉 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 洗身 [hak] 洗身 تلفظ 0 رأی