دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/09/2012 [hak] 法 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 對 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 想 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 風 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 看 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 艾 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 冷 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 仇 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 花 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 四六货 [hak] 四六货 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 苍井空 [hak] 苍井空 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 作业 [zh] 作业 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 思路 [hak] 思路 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 思维 [hak] 思维 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 思考 [hak] 思考 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 苦 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 辣 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 甜 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 酸 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 咸 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 行 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 情 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 电池 [hak] 电池 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 电话 [hak] 电话 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 荔枝 [hak] 荔枝 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 龙眼 [hak] 龙眼 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 龙的传人 [hak] 龙的传人 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 眼晴 [zh] 眼晴 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 总线 [zh] 总线 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 爱因斯坦 [hak] 爱因斯坦 تلفظ 0 رأی