دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/09/2012 高数 [hak] 高数 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 化学 [hak] 化学 تلفظ 1 رأی
07/09/2012 物理 [hak] 物理 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 数学 [hak] 数学 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 语文 [hak] 语文 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 面包 [hak] 面包 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 菜 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 饭 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 米 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 家 تلفظ 1 رأی
07/09/2012 [hak] 村 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 镇 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 县 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 省 (saang2) [hak] 省 (saang2) تلفظ 0 رأی
07/09/2012 国家 [hak] 国家 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 日 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 過 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 年 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 等 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 藍 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 小 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 高 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 最 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 新 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 長 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 用 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 工 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 是 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 正 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 生 تلفظ 0 رأی