دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/03/2014 fantastische [nl] fantastische تلفظ 0 رأی
13/03/2014 coryfee [nl] coryfee تلفظ 0 رأی
13/03/2014 bloemenzaak [nl] bloemenzaak تلفظ 0 رأی
13/03/2014 pakweg [nl] pakweg تلفظ 0 رأی
13/03/2014 lanterfant [nl] lanterfant تلفظ 0 رأی
13/03/2014 dvd-recorder [nl] dvd-recorder تلفظ 0 رأی
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] boomknuffeltherapie تلفظ 0 رأی
13/03/2014 halsketting [nl] halsketting تلفظ 0 رأی
13/03/2014 in de bossen [nl] in de bossen تلفظ 0 رأی
13/03/2014 karretje [nl] karretje تلفظ 0 رأی
27/02/2014 beviel [nl] beviel تلفظ 0 رأی
27/02/2014 lijkkoets [nl] lijkkoets تلفظ 0 رأی
27/02/2014 lijkkist [nl] lijkkist تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] Varsseveldsestraatweg تلفظ 0 رأی
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] storingsgevoelige تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Kiers [nl] Kiers تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] Manfred F.R. Kets de Vries تلفظ 0 رأی
27/02/2014 uitjouwen [nl] uitjouwen تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] Guy Vanderborght تلفظ 0 رأی
29/08/2013 goddank [nl] goddank تلفظ 0 رأی
29/08/2013 met defecten [nl] met defecten تلفظ 0 رأی
29/08/2013 verstenen [nl] verstenen تلفظ 0 رأی
29/08/2013 banvonnis [nl] banvonnis تلفظ 0 رأی
29/08/2013 paren [nl] paren تلفظ 0 رأی
29/08/2013 dekker [nl] dekker تلفظ 0 رأی
29/08/2013 buidel [nl] buidel تلفظ 0 رأی
29/08/2013 voorgekomen [nl] voorgekomen تلفظ 0 رأی
29/08/2013 dekglas [nl] dekglas تلفظ 0 رأی
29/08/2013 coordinaten [nl] coordinaten تلفظ 0 رأی
29/08/2013 debutante [nl] debutante تلفظ 0 رأی