دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2012 koning [nl] koning تلفظ 1 رأی
27/01/2012 legendarisch [nl] legendarisch تلفظ 0 رأی
27/01/2012 hallo [nl] hallo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/01/2012 oricalchum [nl] oricalchum تلفظ 0 رأی
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] René Goormaghtigh تلفظ 0 رأی
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] Kemy Agustien تلفظ 0 رأی
27/01/2012 lippershey [nl] lippershey تلفظ 0 رأی
27/01/2012 De Boeck [nl] De Boeck تلفظ 0 رأی
27/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid تلفظ 1 رأی
27/01/2012 desmense [nl] desmense تلفظ 0 رأی
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] Romejn de Hooghe تلفظ 0 رأی
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] Gerard Houckgeest تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] Eexterzandvoort تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Foudgum [nl] Foudgum تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Foxwolde [nl] Foxwolde تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Elahuizen [nl] Elahuizen تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] Allewoutsdijk تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Garrelsweer [nl] Garrelsweer تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Garsthuizen [nl] Garsthuizen تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Gelselaar [nl] Gelselaar تلفظ 0 رأی
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] 's-Heer Arendskerke تلفظ 0 رأی
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] 's-Heer Abtskerke تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] Hantumhuizen تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Langweer [nl] Langweer تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Lelijkstad [nl] Lelijkstad تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Molkwerum [nl] Molkwerum تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Marijenkampen [nl] Marijenkampen تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Gillis [nl] Gillis تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] Jan Porcellis تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] Nicolaes Berchem تلفظ 0 رأی