کاربر:

vturiserra

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های vturiserra شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/04/2011 Veciana [ca] Veciana تلفظ 0 رأی
17/04/2011 parènquima [ca] parènquima تلفظ 0 رأی
17/04/2011 unicameralitat [ca] unicameralitat تلفظ 0 رأی
17/04/2011 unicameral [ca] unicameral تلفظ 0 رأی
17/04/2011 bicameralitat [ca] bicameralitat تلفظ 0 رأی
17/04/2011 adopció [ca] adopció تلفظ 0 رأی
17/04/2011 egoisme [ca] egoisme تلفظ 0 رأی
17/04/2011 malacologia [ca] malacologia تلفظ 0 رأی
17/04/2011 suspensió [ca] suspensió تلفظ 0 رأی
17/04/2011 electrocauterització [ca] electrocauterització تلفظ 0 رأی
17/04/2011 Tripolitana [ca] Tripolitana تلفظ 0 رأی
17/04/2011 eclíptica [ca] eclíptica تلفظ 0 رأی
17/04/2011 temptació [ca] temptació تلفظ 0 رأی
17/04/2011 isometria [ca] isometria تلفظ 0 رأی
17/04/2011 translació [ca] translació تلفظ 0 رأی
17/04/2011 bijecció [ca] bijecció تلفظ 0 رأی
17/04/2011 diglòssia [ca] diglòssia تلفظ 0 رأی
17/04/2011 codominància [ca] codominància تلفظ 0 رأی
17/04/2011 funció [ca] funció تلفظ 0 رأی
17/04/2011 ecolocalització [ca] ecolocalització تلفظ 0 رأی
17/04/2011 hidrogenació [ca] hidrogenació تلفظ 0 رأی
17/04/2011 descripció [ca] descripció تلفظ 0 رأی
17/04/2011 romanització [ca] romanització تلفظ 0 رأی
17/04/2011 Laia Marull i Quintana [ca] Laia Marull i Quintana تلفظ 0 رأی
17/04/2011 sincretisme [ca] sincretisme تلفظ 0 رأی
17/04/2011 cultura [ca] cultura تلفظ 0 رأی
17/04/2011 antropologia [ca] antropologia تلفظ 0 رأی
17/04/2011 economia [ca] economia تلفظ 0 رأی
17/04/2011 consumidor [ca] consumidor تلفظ 0 رأی
17/04/2011 demanda [ca] demanda تلفظ 0 رأی