کاربر:

vturiserra

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های vturiserra شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/04/2011 entalpia [ca] entalpia تلفظ 0 رأی
19/04/2011 anòxia [ca] anòxia تلفظ 0 رأی
19/04/2011 solifluxió [ca] solifluxió تلفظ 0 رأی
19/04/2011 palinologia [ca] palinologia تلفظ 0 رأی
19/04/2011 llunació [ca] llunació تلفظ 0 رأی
19/04/2011 usant [ca] usant تلفظ 0 رأی
19/04/2011 l'Ascensió [ca] l'Ascensió تلفظ 0 رأی
19/04/2011 dendrologia [ca] dendrologia تلفظ 0 رأی
19/04/2011 darwinisme [ca] darwinisme تلفظ 0 رأی
19/04/2011 evolució [ca] evolució تلفظ 0 رأی
19/04/2011 mani-la [ca] mani-la تلفظ 0 رأی
19/04/2011 dolomita [ca] dolomita تلفظ 0 رأی
19/04/2011 dolomia [ca] dolomia تلفظ 0 رأی
19/04/2011 suportable [ca] suportable تلفظ 0 رأی
19/04/2011 bronzejador [ca] bronzejador تلفظ 0 رأی
19/04/2011 extremadament [ca] extremadament تلفظ 0 رأی
19/04/2011 biocombustible [ca] biocombustible تلفظ 0 رأی
19/04/2011 agrocombustible [ca] agrocombustible تلفظ 0 رأی
19/04/2011 biodièsel [ca] biodièsel تلفظ 0 رأی
19/04/2011 biomassa [ca] biomassa تلفظ 0 رأی
19/04/2011 sostenibilitat [ca] sostenibilitat تلفظ 0 رأی
19/04/2011 biogàs [ca] biogàs تلفظ 0 رأی
19/04/2011 biodegradació [ca] biodegradació تلفظ 0 رأی
19/04/2011 degradació [ca] degradació تلفظ 0 رأی
19/04/2011 transformació [ca] transformació تلفظ 0 رأی
19/04/2011 biòleg [ca] biòleg تلفظ 0 رأی
19/04/2011 filogènia [ca] filogènia تلفظ 0 رأی
19/04/2011 mitomania [ca] mitomania تلفظ 0 رأی
19/04/2011 brevíssims [ca] brevíssims تلفظ 0 رأی
19/04/2011 problema [ca] problema تلفظ 0 رأی