دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/07/2017 Graag gedaan [vls] Graag gedaan تلفظ 0 رأی
30/07/2017 grootmoeder [vls] grootmoeder تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Adegem [vls] Adegem تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Yper [vls] Yper تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Geurts [vls] Geurts تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Kapellen [vls] Kapellen تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Lodewyk [vls] Lodewyk تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Leuvn [vls] Leuvn تلفظ 0 رأی
30/07/2017 klootzak [vls] klootzak تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Goethals [vls] Goethals تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Caberdouche [vls] Caberdouche تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Ambrasmoeker [vls] Ambrasmoeker تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Cruysberghs [vls] Cruysberghs تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Babbeleer [vls] Babbeleer تلفظ 0 رأی
30/07/2017 polletieker [vls] polletieker تلفظ 0 رأی
30/07/2017 zanbak [vls] zanbak تلفظ 0 رأی
30/07/2017 iederêen [vls] iederêen تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Blomkôle [vls] Blomkôle تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Bob Vrieling [vls] Bob Vrieling تلفظ 0 رأی
30/07/2017 cluysenaar [vls] cluysenaar تلفظ 0 رأی
30/07/2017 sulfer [vls] sulfer تلفظ 0 رأی
30/07/2017 praet [vls] praet تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Beitje [vls] Beitje تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Rôoms [vls] Rôoms تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Zunne [vls] Zunne تلفظ 0 رأی
30/07/2017 tinne [vls] tinne تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Vette Vispoort [vls] Vette Vispoort تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Paepegaey [vls] Paepegaey تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Jan Klabbers [vls] Jan Klabbers تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Zap Mama [vls] Zap Mama تلفظ 0 رأی