دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/01/2012 pourrez [fr] pourrez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 cosmatesque [fr] cosmatesque تلفظ 0 رأی
31/01/2012 boisrenard [fr] boisrenard تلفظ 0 رأی
31/01/2012 passiez [fr] passiez تلفظ 0 رأی
31/01/2012 beaurenard [fr] beaurenard تلفظ 0 رأی
31/01/2012 râleur [fr] râleur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 plu [fr] plu تلفظ -1 رأی
31/01/2012 proposer [fr] proposer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 la fête du travail [fr] la fête du travail تلفظ 0 رأی
31/01/2012 intérieur [fr] intérieur تلفظ -2 رأی
31/01/2012 s'inscrire [fr] s'inscrire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 viens [fr] viens تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 préféré [fr] préféré تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 voyage d'agrément [fr] voyage d'agrément تلفظ 0 رأی
31/01/2012 voyage d'affaires [fr] voyage d'affaires تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 matinal [fr] matinal تلفظ 1 رأی
31/01/2012 trop [fr] trop تلفظ 0 رأی
31/01/2012 chaque jour [fr] chaque jour تلفظ -1 رأی
31/01/2012 décors [fr] décors تلفظ 0 رأی
31/01/2012 bon sang [fr] bon sang تلفظ 0 رأی
31/01/2012 suivi [fr] suivi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 visite guidée [fr] visite guidée تلفظ 0 رأی
31/01/2012 escalader [fr] escalader تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 d'ordinaire [fr] d'ordinaire تلفظ 0 رأی
31/01/2012 étape [fr] étape تلفظ 0 رأی
13/04/2010 Acadie [fr] Acadie تلفظ 0 رأی
13/04/2010 affluent [fr] affluent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2010 Açores [fr] Açores تلفظ 0 رأی
13/04/2010 baie de Corée [fr] baie de Corée تلفظ 0 رأی
13/04/2010 Bahia [fr] Bahia تلفظ 0 رأی