دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/02/2012 vuilniswagen [nl] vuilniswagen تلفظ 0 رأی
04/02/2012 opzettelijk [nl] opzettelijk تلفظ 0 رأی
04/02/2012 kantoorbediende [nl] kantoorbediende تلفظ 0 رأی
04/02/2012 zich vergissen [nl] zich vergissen تلفظ -1 رأی
04/02/2012 vestigingsvergunning [nl] vestigingsvergunning تلفظ 0 رأی
04/02/2012 cherubijn [nl] cherubijn تلفظ 0 رأی
04/02/2012 engeltje [nl] engeltje تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/02/2012 likeurglas [nl] likeurglas تلفظ 0 رأی
04/02/2012 facultatief [nl] facultatief تلفظ 0 رأی
04/02/2012 Kiel [nl] Kiel تلفظ 0 رأی
04/02/2012 nyenrode [nl] nyenrode تلفظ 0 رأی
04/02/2012 overhoeks [nl] overhoeks تلفظ 0 رأی
04/02/2012 helleveeg [nl] helleveeg تلفظ 0 رأی
04/02/2012 gelijkbenige [nl] gelijkbenige تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/02/2012 ongelijkbenig [nl] ongelijkbenig تلفظ 0 رأی
04/02/2012 varkensvoer [nl] varkensvoer تلفظ 0 رأی
04/02/2012 hardvochtig [nl] hardvochtig تلفظ 0 رأی
04/02/2012 intake-gesprek [nl] intake-gesprek تلفظ 0 رأی
04/02/2012 stuurboord [nl] stuurboord تلفظ 0 رأی
04/02/2012 bakboord [nl] bakboord تلفظ 0 رأی
04/02/2012 kolenschuit [nl] kolenschuit تلفظ 0 رأی
04/02/2012 achterschip [nl] achterschip تلفظ 0 رأی
04/02/2012 achtersteven [nl] achtersteven تلفظ 0 رأی
04/02/2012 voorsteven [nl] voorsteven تلفظ 0 رأی
04/02/2012 voorschip [nl] voorschip تلفظ 0 رأی
04/02/2012 scheepskeuken [nl] scheepskeuken تلفظ 0 رأی
04/02/2012 kapiteinsloep [nl] kapiteinsloep تلفظ 0 رأی
04/02/2012 midscheeps [nl] midscheeps تلفظ 0 رأی
04/02/2012 adelborst [nl] adelborst تلفظ 0 رأی
04/02/2012 woutertje pieterse [nl] woutertje pieterse تلفظ 0 رأی