دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2012 ziezo [nl] ziezo تلفظ 0 رأی
29/03/2012 dwarsstraat [nl] dwarsstraat تلفظ 0 رأی
29/03/2012 proesten [nl] proesten تلفظ 0 رأی
29/03/2012 brommen [nl] brommen تلفظ 0 رأی
29/03/2012 losknopen [nl] losknopen تلفظ 0 رأی
29/03/2012 Wtenbogaert [nl] Wtenbogaert تلفظ 0 رأی
29/03/2012 heus [nl] heus تلفظ 0 رأی
29/03/2012 gordijn [nl] gordijn تلفظ 0 رأی
29/03/2012 zeepsop [nl] zeepsop تلفظ 0 رأی
29/03/2012 perziken [nl] perziken تلفظ 0 رأی
29/03/2012 tussenin [nl] tussenin تلفظ 0 رأی
29/03/2012 groeten [nl] groeten تلفظ 0 رأی
29/03/2012 poosje [nl] poosje تلفظ 0 رأی
29/03/2012 opeten [nl] opeten تلفظ 0 رأی
29/03/2012 zuchten [nl] zuchten تلفظ 0 رأی
29/03/2012 staart [nl] staart تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2012 knopen [nl] knopen تلفظ 0 رأی
29/03/2012 Willemina Jacoba van Gogh [nl] Willemina Jacoba van Gogh تلفظ 0 رأی
29/03/2012 slepen [nl] slepen تلفظ 0 رأی
29/03/2012 kalveren [nl] kalveren تلفظ 0 رأی
29/03/2012 Joep [nl] Joep تلفظ 0 رأی
29/03/2012 zand [nl] zand تلفظ 0 رأی
29/03/2012 schuinsmaarcheerder [nl] schuinsmaarcheerder تلفظ 0 رأی
29/03/2012 Nijgh & Van Ditmar [nl] Nijgh & Van Ditmar تلفظ 0 رأی
21/03/2012 Koninklijke Ahold [nl] Koninklijke Ahold تلفظ 0 رأی
09/03/2012 politiekorps [nl] politiekorps تلفظ 0 رأی
09/03/2012 medewerkerster [nl] medewerkerster تلفظ 0 رأی
17/02/2012 Geuzen [nl] Geuzen تلفظ 0 رأی
17/02/2012 richtingaanwijzer [nl] richtingaanwijzer تلفظ 0 رأی
17/02/2012 conrad busken huet [nl] conrad busken huet تلفظ 0 رأی