دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/05/2012 straf [nl] straf تلفظ 0 رأی
08/05/2012 crisis [nl] crisis تلفظ 0 رأی
08/05/2012 jazeker [nl] jazeker تلفظ 0 رأی
08/05/2012 Nederlanden [nl] Nederlanden تلفظ 0 رأی
08/05/2012 glimlachje [nl] glimlachje تلفظ 0 رأی
08/05/2012 karnemelk [nl] karnemelk تلفظ 0 رأی
08/05/2012 baarmoeder [nl] baarmoeder تلفظ 0 رأی
08/05/2012 jasje [nl] jasje تلفظ 0 رأی
08/05/2012 strafwerk [nl] strafwerk تلفظ 0 رأی
08/05/2012 schilferig [nl] schilferig تلفظ 0 رأی
08/05/2012 narigheid [nl] narigheid تلفظ 0 رأی
20/04/2012 hogeschool [nl] hogeschool تلفظ 0 رأی
20/04/2012 verschijnselen [nl] verschijnselen تلفظ 0 رأی
20/04/2012 zelfredzaamheid [nl] zelfredzaamheid تلفظ 0 رأی
20/04/2012 eenzaamheid [nl] eenzaamheid تلفظ 0 رأی
16/04/2012 shoppen [nl] shoppen تلفظ 0 رأی
16/04/2012 ideale [nl] ideale تلفظ 0 رأی
16/04/2012 polyglot [nl] polyglot تلفظ 0 رأی
16/04/2012 Judith Leyster [nl] Judith Leyster تلفظ 0 رأی
16/04/2012 oneens [nl] oneens تلفظ 0 رأی
16/04/2012 deelneming [nl] deelneming تلفظ 0 رأی
16/04/2012 condoleren [nl] condoleren تلفظ 0 رأی
16/04/2012 proficiat [nl] proficiat تلفظ 0 رأی
16/04/2012 postuleerde [nl] postuleerde تلفظ 0 رأی
16/04/2012 stramien [nl] stramien تلفظ 0 رأی
16/04/2012 gemeenschappelijke [nl] gemeenschappelijke تلفظ 0 رأی
16/04/2012 streefde [nl] streefde تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/04/2012 gezichtspunt [nl] gezichtspunt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/04/2012 afwijkend [nl] afwijkend تلفظ 0 رأی
29/03/2012 ziezo [nl] ziezo تلفظ 0 رأی