دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 zegeltje [nl] zegeltje تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hooggeplaatste [nl] hooggeplaatste تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Cristina Deutekom [nl] Cristina Deutekom تلفظ 0 رأی
12/09/2012 college [nl] college تلفظ 0 رأی
12/09/2012 huismerk [nl] huismerk تلفظ 0 رأی
12/09/2012 perfectum [nl] perfectum تلفظ 0 رأی
12/09/2012 participium [nl] participium تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Applaus [nl] Applaus تلفظ 0 رأی
12/09/2012 tas [nl] tas تلفظ 0 رأی
12/09/2012 ontkennen [nl] ontkennen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sportschoen [nl] sportschoen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 rumba [nl] rumba تلفظ 0 رأی
12/09/2012 teruggave [nl] teruggave تلفظ 0 رأی
12/09/2012 gordijnbonus [nl] gordijnbonus تلفظ 0 رأی
12/09/2012 luchthamer [nl] luchthamer تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sadisme [nl] sadisme تلفظ 0 رأی
12/09/2012 spul [nl] spul تلفظ 0 رأی
12/09/2012 loopbrug [nl] loopbrug تلفظ 0 رأی
12/09/2012 rubriceren [nl] rubriceren تلفظ 0 رأی
12/09/2012 stemlokaal [nl] stemlokaal تلفظ 0 رأی
12/09/2012 puntenverdeling [nl] puntenverdeling تلفظ 0 رأی
12/09/2012 damspel [nl] damspel تلفظ 0 رأی
12/09/2012 verkiezingskoorts [nl] verkiezingskoorts تلفظ 0 رأی
12/09/2012 verkiezingsuitslag [nl] verkiezingsuitslag تلفظ 0 رأی
12/09/2012 onderscheppen [nl] onderscheppen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 discrimineren [nl] discrimineren تلفظ 0 رأی
12/09/2012 grimeren [nl] grimeren تلفظ 0 رأی
08/05/2012 getogen [nl] getogen تلفظ 0 رأی
08/05/2012 Boonzaaijer [nl] Boonzaaijer تلفظ 0 رأی
08/05/2012 ruziën [nl] ruziën تلفظ 0 رأی