دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/02/2013 incognitomodus [nl] incognitomodus تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Boerenbond [nl] Boerenbond تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Richard Hol [nl] Richard Hol تلفظ 0 رأی
14/02/2013 beenkappen [nl] beenkappen تلفظ 0 رأی
14/02/2013 monstrans [nl] monstrans تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Sterrenbeeld [nl] Sterrenbeeld تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Carel van Leeuwen Boomkamp [nl] Carel van Leeuwen Boomkamp تلفظ 0 رأی
20/01/2013 kieuw [nl] kieuw تلفظ 0 رأی
30/11/2012 Sorgvliet [nl] Sorgvliet تلفظ 0 رأی
30/11/2012 Evoluon [nl] Evoluon تلفظ 0 رأی
30/11/2012 Koninklijk Paleis [nl] Koninklijk Paleis تلفظ 0 رأی
30/11/2012 jan faber [nl] jan faber تلفظ 0 رأی
30/11/2012 taaltypologie [nl] taaltypologie تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Oude IJsselstreek [nl] Oude IJsselstreek تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Teylingen [nl] Teylingen تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Maria Dermoût [nl] Maria Dermoût تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Dirk Groeneveld [nl] Dirk Groeneveld تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Hollandsch Diep [nl] Hollandsch Diep تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Weststellingwerf [nl] Weststellingwerf تلفظ 0 رأی
25/11/2012 s-Hertogenbosch [nl] s-Hertogenbosch تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Wijdemeren [nl] Wijdemeren تلفظ 0 رأی
25/11/2012 ontzettend [nl] ontzettend تلفظ 0 رأی
25/11/2012 woest [nl] woest تلفظ 0 رأی
25/11/2012 ontzaglijk [nl] ontzaglijk تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Tholens [nl] Tholens تلفظ 0 رأی
26/09/2012 goniometer [nl] goniometer تلفظ 0 رأی
26/09/2012 Lavinia Meijer [nl] Lavinia Meijer تلفظ 0 رأی
12/09/2012 afvlakken [nl] afvlakken تلفظ 0 رأی
12/09/2012 aflakken [nl] aflakken تلفظ 0 رأی
12/09/2012 trouwdag [nl] trouwdag تلفظ 0 رأی