دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2013 varaan [nl] varaan تلفظ 0 رأی
31/08/2013 git [nl] git تلفظ 0 رأی
31/08/2013 kuddedieren [nl] kuddedieren تلفظ 0 رأی
31/08/2013 lasapparaat [nl] lasapparaat تلفظ 0 رأی
31/08/2013 schepsel [nl] schepsel تلفظ 0 رأی
31/08/2013 gedierte [nl] gedierte تلفظ 0 رأی
31/08/2013 aula [nl] aula تلفظ 0 رأی
31/08/2013 valse munter [nl] valse munter تلفظ 0 رأی
31/08/2013 autonomie [nl] autonomie تلفظ 0 رأی
31/08/2013 rag [nl] rag تلفظ 0 رأی
31/08/2013 meespelen [nl] meespelen تلفظ 0 رأی
31/08/2013 maansteen [nl] maansteen تلفظ 0 رأی
31/08/2013 Granaat [nl] Granaat تلفظ 0 رأی
31/08/2013 getob [nl] getob تلفظ 0 رأی
31/08/2013 wijzigingen [nl] wijzigingen تلفظ 0 رأی
31/08/2013 stijl [nl] stijl تلفظ 0 رأی
31/08/2013 des te beter [nl] des te beter تلفظ 0 رأی
31/08/2013 blaam [nl] blaam تلفظ 0 رأی
31/08/2013 bitumen [nl] bitumen تلفظ 0 رأی
31/08/2013 corpusculair [nl] corpusculair تلفظ 0 رأی
31/08/2013 cataclysme [nl] cataclysme تلفظ 0 رأی
31/08/2013 canonisatie [nl] canonisatie تلفظ 0 رأی
31/08/2013 asbak [nl] asbak تلفظ 0 رأی
31/08/2013 geliefhebber [nl] geliefhebber تلفظ 0 رأی
31/08/2013 hoofden [nl] hoofden تلفظ 0 رأی
31/08/2013 Tibbe [nl] Tibbe تلفظ 0 رأی
31/08/2013 Chris Meijer [nl] Chris Meijer تلفظ 0 رأی
31/08/2013 repetitieruimte [nl] repetitieruimte تلفظ 0 رأی
14/02/2013 van Elswijk [nl] van Elswijk تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] Lamoraal van Egmont تلفظ 0 رأی