دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2014 Broecke [nl] Broecke تلفظ 0 رأی
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] woudeerdgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleeggezin [nl] pleeggezin تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegvader [nl] pleegvader تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegmoeder [nl] pleegmoeder تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegkind [nl] pleegkind تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Josef Israelplein [nl] Josef Israelplein تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegzoon [nl] pleegzoon تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegdochter [nl] pleegdochter تلفظ 1 رأی
23/01/2014 vettig [nl] vettig تلفظ 0 رأی
23/01/2014 uit elkaar gaan [nl] uit elkaar gaan تلفظ 0 رأی
23/01/2014 ontbloten [nl] ontbloten تلفظ 0 رأی
23/01/2014 struikelen [nl] struikelen تلفظ 0 رأی
23/01/2014 doemscenario [nl] doemscenario تلفظ 0 رأی
23/01/2014 historiestuk [nl] historiestuk تلفظ 0 رأی
23/01/2014 wortelen [nl] wortelen تلفظ 0 رأی
23/01/2014 waterhuishouding [nl] waterhuishouding تلفظ 0 رأی
23/01/2014 kerstboominzameling [nl] kerstboominzameling تلفظ 0 رأی
23/01/2014 vermicelli [nl] vermicelli تلفظ 0 رأی
23/01/2014 tijdstippen [nl] tijdstippen تلفظ 0 رأی
23/01/2014 advocaatkosten [nl] advocaatkosten تلفظ 0 رأی
23/01/2014 van Ooij [nl] van Ooij تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Schooneveld [nl] Schooneveld تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Marsdiep [nl] Marsdiep تلفظ 0 رأی
23/01/2014 spelbreker [nl] spelbreker تلفظ 0 رأی
23/01/2014 verjaardagscadeautjes [nl] verjaardagscadeautjes تلفظ 0 رأی
23/01/2014 integraalhelm [nl] integraalhelm تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Arie Boomsma [nl] Arie Boomsma تلفظ 0 رأی
23/01/2014 letterwoord [nl] letterwoord تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Herman van Swanevelt [nl] Herman van Swanevelt تلفظ 0 رأی