دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2012 promotie [nl] promotie تلفظ 0 رأی
27/01/2012 pyriet [nl] pyriet تلفظ 0 رأی
25/01/2012 uitoefenen [nl] uitoefenen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid تلفظ 0 رأی
25/01/2012 staking [nl] staking تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2012 koppelen [nl] koppelen تلفظ 0 رأی
25/01/2012 criterium [nl] criterium تلفظ 0 رأی
25/01/2012 staatssecretaris [nl] staatssecretaris تلفظ 0 رأی
25/01/2012 jongeman [nl] jongeman تلفظ 0 رأی
25/01/2012 soepel [nl] soepel تلفظ 0 رأی
25/01/2012 somber [nl] somber تلفظ 0 رأی
25/01/2012 effectief [nl] effectief تلفظ 0 رأی
25/01/2012 Henk Verkuyl [nl] Henk Verkuyl تلفظ 0 رأی
25/01/2012 grondig [nl] grondig تلفظ 0 رأی
24/01/2012 De Panne [nl] De Panne تلفظ 0 رأی
24/01/2012 Willem Buiter [nl] Willem Buiter تلفظ 0 رأی
24/01/2012 drainage [nl] drainage تلفظ 0 رأی
24/01/2012 Gustav Leonhardt [nl] Gustav Leonhardt تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Jonne Harmsma [nl] Jonne Harmsma تلفظ 0 رأی
18/01/2012 muiderslot [nl] muiderslot تلفظ 0 رأی
14/01/2012 zwartendijk [nl] zwartendijk تلفظ 0 رأی
14/01/2012 Uittenbogaard [nl] Uittenbogaard تلفظ 0 رأی
13/01/2012 Uhlenbeck [nl] Uhlenbeck تلفظ 0 رأی
13/01/2012 aad [nl] aad تلفظ 0 رأی
13/01/2012 Verhey [nl] Verhey تلفظ 0 رأی
13/01/2012 Nicolaas Govert de Bruijn [nl] Nicolaas Govert de Bruijn تلفظ 0 رأی
13/01/2012 chalcopyriet [nl] chalcopyriet تلفظ 0 رأی
13/01/2012 Scholten [nl] Scholten تلفظ 0 رأی
13/01/2012 Gerritsen [nl] Gerritsen تلفظ 0 رأی
13/01/2012 Smeets [nl] Smeets تلفظ 0 رأی