دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2018 Glimlachend [nl] Glimlachend تلفظ 0 رأی
24/04/2018 Zij wonen op de Nassaukade [nl] Zij wonen op de Nassaukade تلفظ 0 رأی
24/04/2018 nassaukade [nl] nassaukade تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zigeunerorkest [nl] zigeunerorkest تلفظ 0 رأی
16/10/2014 Louwers [nl] Louwers تلفظ 0 رأی
16/10/2014 Roels [nl] Roels تلفظ 0 رأی
16/10/2014 Wim-Jelle [nl] Wim-Jelle تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zienswijze [nl] zienswijze تلفظ 0 رأی
16/10/2014 ziende [nl] ziende تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zigeunertoonladder [nl] zigeunertoonladder تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zier [nl] zier تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zielzorg [nl] zielzorg تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zijdeteelt [nl] zijdeteelt تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zijderoute [nl] zijderoute تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zijdeglans [nl] zijdeglans تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zijde-industrie [nl] zijde-industrie تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zijdecocon [nl] zijdecocon تلفظ 0 رأی
16/10/2014 zijgalerij [nl] zijgalerij تلفظ 0 رأی
16/10/2014 oorlelletje [nl] oorlelletje تلفظ 0 رأی
16/10/2014 netvoeding [nl] netvoeding تلفظ 0 رأی
16/10/2014 Simone [nl] Simone تلفظ 0 رأی
16/10/2014 aanhouding [nl] aanhouding تلفظ 0 رأی
16/10/2014 doodverven [nl] doodverven تلفظ 0 رأی
16/10/2014 verkoopgolf [nl] verkoopgolf تلفظ 0 رأی
23/01/2014 lictorbundel [nl] lictorbundel تلفظ 0 رأی
23/01/2014 heraldisch [nl] heraldisch تلفظ 0 رأی
23/01/2014 nok [nl] nok تلفظ 0 رأی
23/01/2014 vervallen [nl] vervallen تلفظ 0 رأی
23/01/2014 uitstralen [nl] uitstralen تلفظ 0 رأی
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] beemdbrikgronden تلفظ 0 رأی