دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/08/2017 No dia do casamento, o noivo desapareceu. [pt] No dia do casamento, o noivo desapareceu. تلفظ 0 رأی
04/08/2017 noivo [pt] noivo تلفظ 0 رأی
04/08/2017 Almirante [pt] Almirante تلفظ 0 رأی
11/10/2014 peixo [pt] peixo تلفظ 0 رأی
11/10/2014 Obaluaiyê [pt] Obaluaiyê تلفظ 0 رأی
27/06/2010 Liedson [pt] Liedson تلفظ 0 رأی
27/06/2010 Belleti [pt] Belleti تلفظ 0 رأی
25/03/2010 Reconhecida [pt] Reconhecida تلفظ 0 رأی
25/03/2010 Declarada [pt] Declarada تلفظ 0 رأی
25/03/2010 densidade [pt] densidade تلفظ 0 رأی
25/03/2010 Língua oficial [pt] Língua oficial تلفظ 0 رأی
25/03/2010 Fuso horário [pt] Fuso horário تلفظ 0 رأی
25/03/2010 Horário de Verão [pt] Horário de Verão تلفظ 0 رأی
25/03/2010 Gilmar Ferreira Mendes [pt] Gilmar Ferreira Mendes تلفظ 0 رأی
23/03/2010 condena [pt] condena تلفظ 0 رأی
23/03/2010 repetiram [pt] repetiram تلفظ 0 رأی
23/03/2010 inadaptação [pt] inadaptação تلفظ 0 رأی
23/03/2010 diminuíram [pt] diminuíram تلفظ 0 رأی
23/03/2010 aliviavam [pt] aliviavam تلفظ 0 رأی
23/03/2010 desafogo [pt] desafogo تلفظ 0 رأی
23/03/2010 deveres [pt] deveres تلفظ 0 رأی
23/03/2010 deleitava [pt] deleitava تلفظ 0 رأی
23/03/2010 horizontes [pt] horizontes تلفظ 0 رأی
23/03/2010 vastos [pt] vastos تلفظ 0 رأی
23/03/2010 espaçosas [pt] espaçosas تلفظ 0 رأی
23/03/2010 alteavam [pt] alteavam تلفظ 0 رأی
23/03/2010 alinhavam [pt] alinhavam تلفظ 0 رأی
23/03/2010 destacando [pt] destacando تلفظ 0 رأی
23/03/2010 desabrochavam [pt] desabrochavam تلفظ 0 رأی
23/03/2010 adornando [pt] adornando تلفظ 0 رأی