دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/10/2012 Díaz [es] Díaz تلفظ 0 رأی
05/10/2012 Víctor [es] Víctor تلفظ 0 رأی
05/10/2012 permeado [es] permeado تلفظ 0 رأی
05/10/2012 doce [es] doce تلفظ 0 رأی
05/10/2012 reutilizado [es] reutilizado تلفظ 0 رأی
05/10/2012 osmolaridad [es] osmolaridad تلفظ 0 رأی
05/10/2012 hipertónica [es] hipertónica تلفظ 0 رأی
05/10/2012 hipertónico [es] hipertónico تلفظ 0 رأی
05/10/2012 etílico [es] etílico تلفظ 0 رأی
05/10/2012 descrita [es] descrita تلفظ 0 رأی
05/10/2012 aleatoriamente [es] aleatoriamente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/10/2012 Desalinización [es] Desalinización تلفظ 0 رأی
05/10/2012 conductividad [es] conductividad تلفظ 0 رأی
05/10/2012 mencionada [es] mencionada تلفظ 0 رأی
05/10/2012 reutilizando [es] reutilizando تلفظ 0 رأی
05/10/2012 reutilizada [es] reutilizada تلفظ 0 رأی