دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/04/2018 Buenas tardes, señores. [es] Buenas tardes, señores. تلفظ 0 رأی
10/04/2018 ¿Pudisteis encontrarla? [es] ¿Pudisteis encontrarla? تلفظ 0 رأی
10/04/2018 autoinfligido [es] autoinfligido تلفظ 0 رأی
10/04/2018 Eurovision [es] Eurovision تلفظ 0 رأی
10/04/2018 de la [es] de la تلفظ 0 رأی
10/04/2018 malamente [es] malamente تلفظ 0 رأی
10/04/2018 maliciosamente [es] maliciosamente تلفظ 0 رأی
10/04/2018 recelar de alguien [es] recelar de alguien تلفظ 0 رأی
10/04/2018 saber a algo. [es] saber a algo. تلفظ 0 رأی
10/04/2018 Sí, ¡cómo no! [es] Sí, ¡cómo no! تلفظ 0 رأی
16/11/2017 recorriere [es] recorriere تلفظ 0 رأی
16/11/2017 recorran [es] recorran تلفظ 0 رأی
16/11/2017 recorráis [es] recorráis تلفظ 0 رأی
16/11/2017 recorramos [es] recorramos تلفظ 0 رأی
16/11/2017 obstaculizare [es] obstaculizare تلفظ 0 رأی
16/11/2017 obstaculicéis [es] obstaculicéis تلفظ 0 رأی
16/11/2017 obstaculicemos [es] obstaculicemos تلفظ 0 رأی
16/11/2017 obstaculices [es] obstaculices تلفظ 0 رأی
16/11/2017 obstaculicen [es] obstaculicen تلفظ 0 رأی
16/11/2017 girase [es] girase تلفظ 0 رأی
16/11/2017 girarais [es] girarais تلفظ 0 رأی
16/11/2017 giráramos [es] giráramos تلفظ 0 رأی
16/11/2017 Mariví Ugolino [es] Mariví Ugolino تلفظ 0 رأی
16/11/2017 cara de circunstancia [es] cara de circunstancia تلفظ 0 رأی
16/11/2017 Deséame suerte [es] Deséame suerte تلفظ 0 رأی
16/11/2017 Pogo [es] Pogo تلفظ 0 رأی
16/11/2017 pliegue de un vestido [es] pliegue de un vestido تلفظ 0 رأی
16/11/2017 bahías [es] bahías تلفظ 0 رأی
16/11/2017 no manchadizo [es] no manchadizo تلفظ 0 رأی
16/11/2017 inmaculados [es] inmaculados تلفظ 0 رأی