دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2010 Bostonian [en] Bostonian تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 slithery [en] slithery تلفظ 0 رأی
01/03/2010 homemaker [en] homemaker تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 outfox [en] outfox تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 womanhood [en] womanhood تلفظ 0 رأی
01/03/2010 fluttery [en] fluttery تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 technobabble [en] technobabble تلفظ 0 رأی
01/03/2010 jiggle [en] jiggle تلفظ 0 رأی
01/03/2010 enlivening [en] enlivening تلفظ 0 رأی
06/12/2009 snowglobe [en] snowglobe تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 dingbat [en] dingbat تلفظ 0 رأی
23/11/2009 seasoning [en] seasoning تلفظ 0 رأی
23/11/2009 cornstarch [en] cornstarch تلفظ 0 رأی
23/11/2009 gingerbread [en] gingerbread تلفظ 1 رأی
23/11/2009 photocopy [en] photocopy تلفظ 0 رأی
23/11/2009 halftone [en] halftone تلفظ 0 رأی
23/11/2009 crosshatch [en] crosshatch تلفظ 0 رأی
07/11/2009 crunchy [en] crunchy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 threadbare [en] threadbare تلفظ 0 رأی
07/11/2009 nutmeg [en] nutmeg تلفظ 1 رأی
07/11/2009 metallic [en] metallic تلفظ 0 رأی
07/11/2009 glimmer [en] glimmer تلفظ -1 رأی
07/11/2009 knelt [en] knelt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2009 Barnstable [en] Barnstable تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
31/10/2009 Scituate [en] Scituate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2009 Billerica [en] Billerica تلفظ 0 رأی
31/10/2009 Haverhill [en] Haverhill تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/10/2009 shrunken [en] shrunken تلفظ 0 رأی
31/10/2009 unladylike [en] unladylike تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 succulent [en] succulent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ