دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/01/2014 Parrandeo [es] Parrandeo تلفظ 0 رأی
22/06/2011 consejo [es] consejo تلفظ 0 رأی
22/06/2011 matrimonio [es] matrimonio تلفظ 1 رأی
22/06/2011 entusiasmo [es] entusiasmo تلفظ 0 رأی
22/06/2011 excelencia [es] excelencia تلفظ 0 رأی
22/06/2011 plenitud [es] plenitud تلفظ 0 رأی
22/06/2011 cárcel [es] cárcel تلفظ 1 رأی
22/06/2011 endemoniado [es] endemoniado تلفظ 0 رأی
22/06/2011 ministrar [es] ministrar تلفظ 0 رأی
22/06/2011 Garvey [es] Garvey تلفظ 0 رأی
22/06/2011 Salvador de Maella [es] Salvador de Maella تلفظ 0 رأی
02/06/2010 entendió [es] entendió تلفظ 0 رأی
02/06/2010 aguardaba [es] aguardaba تلفظ 0 رأی
02/06/2010 escurrido [es] escurrido تلفظ 0 رأی
02/06/2010 apesadumbrada [es] apesadumbrada تلفظ 0 رأی
02/06/2010 pertenencias [es] pertenencias تلفظ -1 رأی
02/06/2010 penetró [es] penetró تلفظ 0 رأی
02/06/2010 destinados [es] destinados تلفظ 0 رأی
02/06/2010 tardaba [es] tardaba تلفظ 0 رأی
02/06/2010 correas [es] correas تلفظ 0 رأی
02/06/2010 deceso [es] deceso تلفظ 0 رأی
02/06/2010 incipientes [es] incipientes تلفظ 0 رأی
02/06/2010 brindar [es] brindar تلفظ 0 رأی
02/06/2010 tuvieron [es] tuvieron تلفظ 0 رأی
02/06/2010 trasladó [es] trasladó تلفظ 0 رأی
02/06/2010 asustaba [es] asustaba تلفظ 0 رأی
02/06/2010 apalancamiento [es] apalancamiento تلفظ 0 رأی
02/06/2010 anchas [es] anchas تلفظ 0 رأی
02/06/2010 entregada [es] entregada تلفظ 0 رأی
02/06/2010 exigía [es] exigía تلفظ 0 رأی