دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/01/2012 kursları [tr] kursları تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 eğitimi [tr] eğitimi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 çalışmaları [tr] çalışmaları تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 Üniversitede [tr] Üniversitede تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 zımnî [tr] zımnî تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 ucuzuna [tr] ucuzuna تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yalpılı [tr] yalpılı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 zümrütleşmek [tr] zümrütleşmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 paltosuz [tr] paltosuz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 Pentan [tr] Pentan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 uslanma [tr] uslanma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 randevu evi [tr] randevu evi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 pepsin [tr] pepsin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 parametrelemek [tr] parametrelemek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kapısı açık [tr] kapısı açık تلفظ 0 رأی
18/01/2012 otomatik sigorta [tr] otomatik sigorta تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 moka [tr] moka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 subay [tr] subay تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kol demiri [tr] kol demiri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 vazifeşinas [tr] vazifeşinas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 ortalıkçı [tr] ortalıkçı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yosun külü [tr] yosun külü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sölpümek [tr] sölpümek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kaya sarımsağı [tr] kaya sarımsağı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 menkıbe [tr] menkıbe تلفظ 0 رأی
18/01/2012 yelkıran [tr] yelkıran تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 katkılanma [tr] katkılanma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 serpiştirmek [tr] serpiştirmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 serpelemek [tr] serpelemek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yaşam güvencesi [tr] yaşam güvencesi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ